ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - IPSO P. Marty

SOCIÉTÉ HELLENIQUE DE PSYCHOSOMATIQUE - IPSO P. Martyegkoimisis
Οι επιστημονικές δραστηριότητες της Ελληνικής Ψυχοσωματικής Εταιρείας και των μελών της, αναπτύσσονται στα πεδία :


της εκπαίδευσης στην ψυχοσωματική,

των επιστημονικών και κλινικών συνεργασιών με φορείς υγείας και εκπαίδευσης, 

της έρευνας στην ψυχοσωματική,

της δημοσίευσης επιστημονικών κειμένων, 

της οργάνωσης σεμιναρίων θεωρητικής και κλινικής ευαισθητοποίησης.Les activités scientifiques de la Société Hellénique de Psychosomatique et de ses membres, concernent :


la formation en psychosomatique dans le cadre du réglement de l'Association Internationale de Psychosomatique,

le partenariat scientifique et clinique avec des institutions de santé et de l'éducation, 

la recherche en psychosomatique,

la publication de textes scientifiques,

l'organisation de seminaires de sensibilisation théorique et clinique.


______________________________________________________________________________________________

8thSymposium2020 1stA
επικοινωνία